Programmas mērķis - finansiāls atbalsts vienam sporta veidam/ federācijai (Olimpiskais sporta veids) ar mērķi attīstīt, stiprināt un pilnveidot sporta veda organizatorisko struktūru un treniņu sistēmu.
- Projektu pārrauga un vada akreditēts eksperts (apstiprina Starptautiskā Sporta federācija (SF))
- Valsts koordinators (apstiprina SF)
Valsts koordinatora (valsts trenera, bijušā OS stipendijas saņēmēja, tehniskā direktora u.c.) izvēle, kurš palīdzēs galvenajam ekspertam, ir ļoti svarīga, lai ilgtermiņā nodrošinātu projekta realizāciju.

Projekta iesniegšana
-     Īsā pieteikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 22.marts,
(Veidlapa Nr.1, iesniedzama latviešu valodā) - elektroniski uz e-past: [email protected], tālrunis 26423519);

Īso pieteikumu vērtēšana un apstiprināšana
- Tiks atbalstīts 1 (viens) pieteikums (lēmumu pieņem LOK valde);
- Pieteikumu izvērtēšanas noteikumus skatīt - Nolikums “Par Starptautiskās Olimpiskā komitejas Olimpiskās solidaritātes projektu iesniegšanas kārtību federācijām”.

- Pēc atbalstītā Īsa pieteikuma izvēles tiek veikta pilnā pieteikuma un projekta galīgā izstrāde un iesniegšana Olimpiskajai Solidaritātei atbilstoši Veidlapai Nr.2 (sagatavo NF ar LOK atbalstu)

Pieteikumā jāietver sekojoša informācija:
- Esošās sistēmas apraksts un detalizēta vajadzību analīze;
- Rīcības plāns, kura pamatā ir paredzamie projekta mērķi un uzdevumi;
- Projekta norises datumi pa posmiem;
- Eksperta CV;
- Valsts koordinatora CV;
- Detalizēts projekta budžets.

Informācija te vai sazinoties ar Marutu Taimu (26423519, [email protected])